image banner
Đảng bộ xã Hữu Khuông tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên quý II năm 2023
Lượt xem: 591

Ngày 15/9/2023, Đảng bộ xã Hữu Khuông tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên quý II năm 2023; Tham dự hội nghị có đồng chí: Lô Văn Tuấn – BT Đảng ủy, CT HĐND xã; Đồng chí Pịt Thị Thỏa – PBT Đảng ủy; các đồng chí BTV, BCH Đảng ủy, Bí thư, PBT, Chi ủy viên và các đảng viên trong Chi bộ.

Anh-tin-bai

 

Toàn cảnh hội nghị

Ngày 15/9/2023, Đảng bộ xã Hữu Khuông tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên quý II năm 2023; Tham dự hội nghị có đồng chí: Lô Văn Tuấn – BT Đảng ủy, CT HĐND xã; Đồng chí Pịt Thị Thỏa – PBT Đảng ủy; các đồng chí BTV, BCH Đảng ủyBí thư, PBT, Chi ủy viên và các đảng viên trong Chi bộ.

Anh-tin-bai

Đồng chí. Lô Văn Tuấn - BT đảng ủy, CT HĐND xã triển khai các văn bản của cấp trên.

Tại hội nghị, các đảng viên được nghe đồng chí Lô Văn Tuấn – BT Đảng ủy, CT HĐND quán triệt các văn bản: Quy đinh số 12-QĐ/HU ngày 03/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện  ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bô, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng b huyện, cán bô lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Chỉ thi số 13 -CT/HU ngày 15/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy  về nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đôi ngũ cán bô, đảng viên, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở; Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 thực hiện về cờ  Đảng Cng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Hướng dẫn số 104 -HD/BTGTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị  Ban Chấp hành TW Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII (Huyện đã ban hành Hướng dẫn số 04-HD/HU ngày 12/6/2023);

Anh-tin-bai

Đồng chí. Pịt Thị Thỏa - PBT TT đảng ủy triển khai các văn bản của cấp trên.

 

Đồng chí Pịt Thị Thỏa – PBT TT Đảng ủy triển khai kết luận số 54 -KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết đinh số 99 -QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội b; Quy chế số 12-QC/TU ngày 25/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính tr - xã hôi tỉnh Nghệ An; Quy đinh số 21-QĐ/TU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán b; Quy định số 22 -QĐ/TU ngày 15/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh  ủy về môt số chế đ chính sách của Đảng b tỉnh Nghệ An; Quy đinh số 20 -QĐ/TU ngày 28/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh  ủy Nghệ An về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuôc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy đinh số 24 -QĐ/TU ngày 05/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh  ủy về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy huyện, cấp ủy xã thuôc tuyến biên giới đất liền, biên giới biển;

Anh-tin-bai

Đồng chí. Lương Thị Thúy - PCT UBND xã triển khai các văn bản của cấp trên.

 

Đồng chí Lương Thị Thúy – UV BTV, PCT UBND xã triển khai kế hoạch số 01 -KH/BCĐ ngày 10/4/2023 của Ban Chỉ đạo 1838 về triển khai Chương trình vận đông, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người kho khăn về nhà ở trên đia bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025 (Huyện đã ban hành Hướng dẫn số 42/HD-BCĐ ngày 31/5/2023); Ngh quyết số 13-NQ/TU ngày 01/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc quản lý dự án đâu tư có sử dụng đất trên đia bàn tỉnh Nghệ An; Nghi quyết số 12-NQ/TU ngày 20/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành đng số 52 -CTr/TU ngày 15/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghi quyết số 26 -NQ/TW ngày 03/11/2022 của B Chính tri về phát triển kinh tế, xã hi và bảo đảm  quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung B và duyên hải Trung B đến  năm 2030, tm nhìn đến năm 2045;

Anh-tin-bai

Đồng chí. Vi Văn Kỳ - PCT UBND xã triển khai các văn bản của cấp trên.

 

Đồng chí Vi Văn Kỳ – PCT UBND xã triển khai Chỉ th số 21-CT/TW ngày 4/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm  2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 về tổ chức và hoạt đông của Hội Người cao tuổi Việt Nam; Chương trình hành động số 56 -CTr/TU ngày 03/7/2023 về thực hiện Ngh quyết số 29 -NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045;

Anh-tin-bai

Đồng chí. Lộc Thị Tím - CT UB MTTQ xã triển khai các văn bản của cấp trên.

 

Đồng chí Lộc Thị Tím – UV BTV Đảng ủy, CT UBMTTQ xã triển khai Ch thi số 22 -CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo  Đại hi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hôi đại biểu toàn  quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ln th X nhiệm kỳ 2024 – 2029;

 

Anh-tin-bai
                               Đồng chí. Vi Đình Mão - Trưởng Công an xã triển khai các văn bản của cấp trên. 

 

Đồng chí  Vi Đình Mão triển khai Chỉ thi số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tư, an toàn giao  thông trong tình hình mới; Chỉ th số 23 -CT/TU ngày 27/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dựng dữ liệu về dân cư, đnh danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tâm nhìn đến năm 2030  trên đia bàn tỉnh Nghệ An năm 2023 và những năm tiếp theo;

Anh-tin-bai

Đồng chí. Vi Thị Mận - PCT HĐND xã triển khai các văn bản của cấp trên.

 

 Đồng chí Vi Thị Mận – PCT HĐND triển khai các văn bản Quy đinh số 23-QĐ/TU ngày 07/6/2023 của BTV Tỉnh ủy về lập và lưu trữ hồ sơ các cuc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của BTV Tỉnh ủy Quy đnh số 03-QĐ/UBKTTU ngày 18/7/2023 của UBKTTU về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dânQuyết đnh số 1984-QĐ/TU ngày 07/7/2023 của BTV Tỉnh ủy về ban hành quy trình và hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, thi hành kỷ luật đảng của chi b cơ sở và chi b trực thuôc đảng ủy cơ sở.

Anh-tin-baiĐảng viên tham gia hội nghị học tập các văn vản của cấp trên

    Xác định việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên là hết sức cần thiết, sau khi được triệu tập, cán bộ, đảng viên tại các đảng bộ đã bố trí thời gian, công việc để tham gia học tập với tinh thần cao nhất. 

     Thông qua việc học tập và quán triệt Nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong các văn bản của cấp trên. Tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí, hành động trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Vi Văn Thoại
BẢN ĐỒ XÃ HỮU KHUÔNG- HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 291
  • Tất cả: 3750
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỮU KHUÔNG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vi Văn Kỳ  - Phó chủ tịch xã

 Bà: Vi Thị Nhiên - Công chức VHXH xã

Trụ sở: Xã Hữu Khuông - Huyện Tương Dương - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) - Email: ubndhuukhuong@gmail.com